1. כללי

ברוכים הבאים לאתר https://eliorzakaim.com )להלן: "האתר"( אשר בבעלות קבוצת א. זכאים ייעוץ ואסטרטגיה בע"מ, ח.פ. 516662764 )להלן: "מפעיל האתר" או "החברה"( בכתובת לזרוב 33, ראשון לציון. האתר הינו פלטפורמה לשיווק קורסים מקוונים, ושירותי ליווי ו/או ייעוץ ו/או הדרכות בנושאי

התפתחות כלכלית אישית ו/או משפחתית.

אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור תהיה כפופה לתקנון המעודכן. בכל שאלה ניתן לפנות למפעיל האתר במיילelior0417@gmail.com או

באמצעות פניה באתר.

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר והגלישה ו/או רכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. גלישה באתר מהווה את אישור "המשתמש" ו/או "הלקוח" ו/או "הרוכש״ כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או

בשמו כל תביעה בהקשר זה כנגד מפעיל האתר.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעיל האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמוצרים השונים אותם מציעה החברה יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

מפעיל האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.

2. רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף.

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל )להלן: "אזור השירות"(. יובהר כי על אף האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

אספקת המוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים ושירותים כאמור.

הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש, וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.

סיום הרכישה בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מובהר כי השירות המוצע באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות דואר אלקטרוני ובהתאם להוראות התקנון הספציפי של אותם מוצרים.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר מקוון הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר.

3. המוצרים והשירותים

בתקנון זה הביטוי "מוצרים ושירותים" פירושו כל מוצר או שירות הנמכר ו/או מוצע באתר – לרבות קורסים ושירותים העוסקים בהתפתחות כלכלית ו/או פיננסית, אישית ו/או משפחתית.

שמות המוצרים והשירותים יופיעו במסגרת רשימות ותמונות אשר יוצגו באתר )להלן: "רשימת המוצרים והשירותים"(.

מפעיל האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ושירותים. מפעיל האתר רשאי לשנות בכל עת איזה מהמוצרים והשירותים המוצגים ברשימת המוצרים והשירותים באתר, להחליף איזה מהמוצרים והשירותים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים והשירותים מרשימת המוצרים

והשירותים.

אופן הצגת המוצרים והשירותים יקבע על ידי מפעיל האתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים והשירותים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את מפעיל האתר בשום צורה.

מחירי המוצרים והשירותים באתר כוללים את רכיב מס ערך מוסף )מע"מ( ככל וזה הינו נדרש בהתאם לסוג הטובין הנמכרים ומפעיל האתר שומר על זכותו לשנותם מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו. המחיר הקובע עבור הלקוח הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה בפועל.

החברה שומרת על זכותה הבלעדית להציע לקהל לקוחותיה מבצעים וקופונים. המבצעים והקופונים יהיו תקפים אך ורק בהתאם לתאריכים ולתנאים המצויים באתר.

בכל סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור בתקנון של מוצר ספציפי ככל וישנו יגבר האמור בתקנון של המוצר הספציפי אותו רכש הלקוח.

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. מדיניות ביטולים והחזרות

מדיניות ביטולים וההחזרות מוסדרת בתקנון בגין כל מוצר ו/או שירות באופן פרטני וספציפי בטרם רכישתם.

4. דיוור ישיר אלקטרוני ושליחת מסרוני טקסט

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה רשאית להעביר מידע על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

במצב בו מבקש הנרשם במייל חוזר להסיר עצמו מרשימת התפוצה אליה נרשם ולא על ידי לחיצה על כפתור "הסר" אשר נמצא בתחתית המייל, יאלץ להמתין עד 7 ימי עסקים עד להסרתו המלאה מרשימת התפוצה על ידי מפעיל האתר. עם זאת, יוכל להסיר את עצמו בכל עת ובמיידי על ידי לחיצה על כפתור

"הסר" שבתחתית כל מייל.

במצב בו מבקש הנרשם במסרון SMS להסיר עצמו מקבלת מסרונים נוספים, יוכל בדומה לאמור לעיל לעשות זאת על ידי השבת המילה "הסר" למספר הטלפון המצוין בגוף ההודעה, מרגע שפעל כאמור תחדל החברה משליחת הודעות נוספות בצורה זו. עם זאת, תהיה החברה רשאית להמשיך לשלוח הודעות

בדואר אלקטרוני כל עוד הלקוח לא ביטל קבלת הודעות כפי שצוין בסעיף הקודם. 5. אחריות

כל נושא המופיע באתר ובקורסים המוצעים נועד להשכלה בלבד, ואין לראות בו ייעוץ פיננסי ו/או קריאה לביצוע פעולה כלכלית כלשהי, יישום התכנים הינו באחריותם המלאה של המשתמשים, ואין החברה תהא אחראית באופן ישיר או עקיף לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש בתוכן. המשתמש מצהיר שידוע לו שהוא האחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בתכנים שתציג לו החברה.

החברה אינה אחראית לנזק כלשהו )לרבות נזק לגוף( ו/או הפסד ו/או חסרון כיס )להלן: "נזק מכל סוג שהוא"( שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו

שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד'.

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, וכיוצא באלה טעויות.

החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת )אינטרנט או טלפון( שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.

החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה לרבות פגמים במוצרים, בשירותים, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר

וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

6. קניין רוחני

האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של החברה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, תמונות המוצרים וכל חומר אחר הכלול בו, שמה של החברה, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא

תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו

באתר.

החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

כל אזכור באתר וברשימת המוצרים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מאת החברה.

7. הליכים משפטיים

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

8. אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

צוות החברה מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!

להגדיל את ההון האישי
בלי להצטמצם בכלל!

קבלו [חינם] את ההכשרה הדיגיטלית שתגרום לכם להעשיר את הידע ואת הכיס. ההכשרה כוללת מגוון שיעורי השכלה פיננסית.
מלאו את הטופס וקבלו למייל את ההדרכה: